• දුරකථන: 8615689700362
 • ඊ-තැපැල: myclaser@myclaser.com
  • ෆේස්බුක්
  • LinkedIn
  • ට්විටර්
  • YouTube

  ලේසර් කැටයම් කැපීමේ කපන යන්ත

   

  ලේසර් කපන යන්ත තුනී පොත්ත කපා

   

  කැටයම් MDF

    

  1390 1290 ලේසර් කපන යන්ත

    

  1325/1625/1630  ලේසර් කපන යන්ත

    

  කපා මිලිමීටර් 20 ඇක්රිලික්

    

  කපා කඩදාසි

    

  1490 5mm ඇක්රිලික් කපා

    

  කපා මිලිමීටර් 18 ඩයි මරුට මණ්ඩලය

    

  1325 කැපීම, ප්ලයිවුඩ්

    

  1325 ඝනැති ඇක්රිලික් කපා

    

  1325 කැපීම 12mm MDF

    

  1325 කපා මිලිමීටර් 18 ඩයි මරුට මණ්ඩලය


  
  WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!